W 2016 r. 3 razy spotkali się członkowie powiatowej GWD w projekcie "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów.

Podczas pierwszego spotkania powiatowej GWD, jakie odbyło się 7 i 8 lipca w Bochni, uczestnikom projektu przedstawione zostały jego założenia, metodyka pracy grupy oraz cel i harmonogram spotkań. Przedmiotem dyskusji była diagnoza zarządzania lokalnym systemem oświaty pod kątem rezultatów edukacyjnych. Przygotowana przez moderatora grupy struktura diagnozy była wypełniana w trakcie spotkania wnioskami i obserwacjami, wynikającymi z doświadczeń kolejno prezentujących się przedstawicieli poszczególnych powiatów. Uczestnicy grupy odwiedzili lokalne szkoły, których organem prowadzącym jest powiat bocheński.

Kolejne spotkanie powiatowej GWD zorganizowano 19 i 20 września w Nowej Soli. Jego głównym zadaniem było uzupełnienie przygotowanej przez zespół projektowy diagnozy czynników wpływających na lokalny system edukacyjny. Produktem tego działania są cztery dokumenty robocze, powstałe w wyniku prac czterech podgrup roboczych, ujęte następnie przez moderatora w jeden materiał. Piotr Matuszek z Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił uczestnikom spotkania informację na temat projektów pozakonkursowych, realizowanych przez ORE, a finansowanych z POWER. Uczestników spotkania zapoznano z funkcjonowaniem platformy internetowej Samorządowi Liderzy Edukacji.

Tematem trzeciego spotkania powiatowej GWD, która tym razem odbyła się 3 i 4 listopada w Gorlicach, była organizacja zarządzania oświatą na poziomie organu nadzorującego oraz kompetencje kadry oświatowej urzędów samorządowych. Uczestnicy GWD omówili wyniki badania przeprowadzonego w 2016 r. na zlecenie ORE pt. "Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych , realizujących zadania oświatowe w JST oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji". Podczas prezentacji wyników badania dyskutowano, czy zaprezentowane wyniki są reprezentatywne dla indywidualnych przypadków uczestników grupy. W większości aspektów oraz stawianych problemów badawczych opinie uczestników grupy były zbieżne z przedstawionymi wynikami badania. Członkowie GWD zapoznali się ponadto z warunkami kształcenia w gorlickim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, zwiedzając obiekt i wyposażenie poszczególnych sal dydaktycznych.