Uruchomiony został nowy instrument wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej. Pilotaż skierowany jest do wszystkich zainteresowanych miast. Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata.

Celem pilotażu jest transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).

Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem pilotażu jest:


 • zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy,
 • transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego,
 • wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Pilotaż polegać będzie na:

 • współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej,
 • udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy.
Bezpośrednią współpracą z Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów funkcjonalnych. Doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy. Doradztwo Jaspers jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów. Wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta.W warsztatach będą mogły wziąć udział wszystkie ośrodki miejskie zainteresowanie przygotowaniem lub aktualizacją SUMP. Sesje warsztatowe prowadzone będą przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.Udział w pilotażu oznacza:


 • gotowość do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP,
 • opracowanie SUMP,
 • wskazanie osób lub komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przygotowanie SUMP oraz zaangażowanie pozostałych komórek organizacyjnych miasta lub obszaru funkcjonalnego bezpośrednio związanych z planowaniem zrównoważonej mobilności,
 • przedstawienie SUMP do zatwierdzenia przez Radę Miasta lub władze obszaru funkcjonalnego,
 • gotowość wdrożenia ustaleń z opracowanego SUMP,
 • udział w warsztatach organizowanych przez Inicjatywę Jaspers/Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dzielenie się doświadczeniami z przygotowania SUMP z innymi uczestnikami warsztatów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty przejazdu i noclegu.
Konferencja otwierająca pilotaż nastąpi w I/II kwartale 2019 r. Sesje warsztatowe będą miały miejsce raz na kwartał.
Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata – z doświadczeń wynika, że jest to czas niezbędny na stworzenie dobrej jakości planu mobilności.

Pytania dotyczące planowanego pilotażu proszę kierować do Pani Małgorzaty Kubiszewskiej - Malgorzata.Kubiszewska@miir.gov.pl, tel. (22) 273 77 08.

Ważne

Aby wziąć udział w pilotażu, konieczne jest wypełnienie deklaracji (DOC 36 KB) i odesłanie jej na adres: sump@miir.gov.pl

Termin przesyłania deklaracji upływa 31 stycznia 2019 r.