W ramach Programu „Rozwój lokalny" w mieście doradcy ZMP zastosowali narzędzie SWOT-SRGG, które pozwala na identyfikację zasobów, kluczowych produktów oraz czynników rozwoju.

SWOT-SRGG to narzędzie opracowane i stosowane przez Związek Miast Polskich, które jest podsumowaniem diagnozy opisującej sytuację społeczno-gospodarczą miasta. Narzędzie pozwala nie tylko na identyfikację zasobów, kluczowych produktów oraz czynników rozwoju (silne i słabe strony), ale także wyznaczyć te czynniki, na których należy oprzeć dalszy rozwój miasta.

Ważną funkcjonalnością jest możliwość włączenia i zaangażowania interesariuszy miasta, dzięki czemu biorą oni udział w całym procesie nadając mu społeczny charakter, ale przede wszystkim urealniając wyniki analiz ilościowych, badań kwestionariuszowych oraz analiz pogłębionych. Metodykę wynikającą z zastosowania poszczególnych kroków tego narzędzia możemy opisać w następujący sposób. Zidentyfikowane zasoby składają się na potencjał konkurencyjny, czyli zdolność miasta do konkurowania. Zasoby determinują też produkty miasta, dzięki którym miasto generuje dochody obecnie, albo które może wykreować w przyszłości. Obecne lub wykreowane produkty są z kolei punktem wyjścia do określenia profilu miasta. Profil miasta jest czymś, co charakteryzuje obecnie miasto, ale też determinuje jego dalsze kierunki rozwoju. Zdiagnozowane silne i słabe strony, to w istocie czynniki rozwoju a ocena ich obecnego stanu i potencjału rozwoju przez interesariuszy kieruje nas w stronę kluczowych wyzwań miasta. Następnie określając obszary kluczowej interwencji wybieramy te działania, które mają pozytywnie wpłynąć na kluczowe wyzwania i jednocześnie rozwiązać najważniejsze problemy miasta (zidentyfikowane w drzewie problemów).


Z uwagi na konieczność konsultacji z kluczowymi interesariuszami w Zgierzu, warsztaty zostały podzielone na 4 części, a w każdej znaleźli się przedstawicieli wszystkich sektorów. Doradcy Miasta Zgierza w składzie Justyna Pietrzykowska, Mirosław Mękarski i Kazimierz Pałasz zastosowali dodatkowe narzędzie do interaktywnych prezentacji Mentimeter.com, które w tym przypadku posłużyło do zebrania anonimowych odpowiedzi każdego uczestnika. W celu dokonania ocen i rangowania odpowiedzi użyto ankiety Google.