Przypominamy, że do 28 lutego br. można składać fiszki projektowe do konkursu dotacji na upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs dotacji na Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zostaje wznowiony, a termin na składanie fiszek projektowych to 28 lutego 2019 r.

Przypominamy że konkurs skierowany jest do podmiotów, które są reprezentowane w składzie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (z wyłączeniem podmiotów pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących w PO WER) lub partnerstw tych podmiotów i są zainteresowane realizacją działań promujących wybrane inicjatywy (wymienione w zał. nr 1 do regulaminu konkursu) finansowane w ramach PO WER i wspierające ideę uczenia się przez cale życie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych podmiotów lub partnerstw, które poprzez różnego rodzaju aktywności (np. seminaria, konferencje, warsztaty) będą informowały o ww. inicjatywach zachęcając do korzystania z ich rezultatów, brania w nich udziału lub powielania wypracowanych w nich rozwiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

Podmioty lub partnerstwa zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zaproszone są do składania fiszek projektowych w terminie do 28 lutego 2019 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej:
dotacje.power@miir.gov.pl