Podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast 30 maja 2016 r. został przyjęty Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE.

Po wielu latach rozbieżności w tej dziedzinie, powodowanych bardzo zróżnicowanym podejściem państw członkowskich do problematyki miejskiej, Unia Europejska przyjęła Agendę Miejską, która została podpisana 30 maja br. w Amsterdamie przez ministrów właściwych do spraw rozwoju miast – dlatego została w podtytule nazwana Paktem Amsterdamskim.

Agenda Miejska wyznacza cele polityki miejskiej UE, wskazuje tematy priorytetowe, a także zarysowuje pewne działania operacyjne. Agenda podkreśla konieczność zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na obszary miejskie. Wskazuje, że dla efektywnego wdrażania założeń agendy trzeba podejmować wielopoziomową i wielostronną współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

Dokument powstawał w ciągu kilku lat, przeprowadzono szerokie konsultacje w państwach członkowskich, we współpracy z europejskimi organizacjami samorządowymi. Związek Miast Polskich pozytywnie – z kilkoma uwagami – zaopiniował Agendę.

Linki:
* Pact of Amsterdam:
http://urbanagenda.nl/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf

* Strona poświęcona Agendzie Miejskiej UE:
http://urbanagenda.nl/