Miasto przystąpi do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Określone zostaną główne zagrożenia i wyznaczone będą specyficzne obszary wymagające konkretnych działań.

Podczas 45. sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęta została uchwała dotycząca opracowania, a następnie wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Dzięki temu możliwa jest realizacja projektu pozakonkursowego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, Gminy Miasta Toruń, jako Partnera Projektu z Beneficjentem projektu tj. Ministrem Środowiska, reprezentującym Skarb Państwa – Ministerstwo Środowiska.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum złożone z 4 firm, a uczestniczą w nim 44 miasta. Łączny koszt projektu to 30 mln zł. Gmina Miasta Toruń nie ponosi żadnych kosztów. Plan adaptacji dla Torunia realizuje ARCADIS Sp. z o.o. z Warszawy.
Celem projektu jest opracowanie planu adaptacji Torunia do zmian klimatu, zgodnie ze „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020).

W opracowaniu określone zostaną główne zagrożenia, wyznaczone będą specyficzne obszary wymagające konkretnych działań, ponadto oznaczony zostanie potencjał adaptacyjny miasta wraz z propozycją konkretnych działań adaptacyjnych.

MPA dla Torunia będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne i planistyczne służące szeroko rozumianej polityce miejskiej.