Związek Miast Polskich wraz z MSWiA, GUS, ZPP i ŚZGiP zapraszają samorządy do aktywnego włączenia się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce.


Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów - partnerzy samorządowi realizujący wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider projektu) oraz Głównym Urzędem Statystycznym (koordynator metodologiczny) projekt pn. „Przygotowanie koncepcji Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)” - zapraszają samorządy członkowskie swoich organizacji do aktywnego włączenia się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce.

Partnerzy projektu SMUP chcą wypracować zestaw wskaźników i sposób ich przedstawienia w statystyce publicznej z udziałem ekspertów z miast. Założenia systemu są opublikowane na stronie internetowej resortu - http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/2044...

System ma powstać do końca 2020 roku, a jego celem ma być:

  • umożliwienie władzom samorządowym monitorowania kluczowych dla przedsiębiorców i obywateli usług publicznych pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej;
  • prowadzenie porównań osiąganych wyników ze wskaźnikami innych jednostek z całego kraju (benchmarking), a w rezultacie poprawa jakości i dostępności świadczenia usług publicznych świadczonych przez JST.

Wszystko to ma się odbyć przy zmniejszeniu obowiązków sprawozdawczych, gdyż w tworzonym systemie mają być szerzej wykorzystywane dane z istniejących rejestrów administracyjnych.

System ma obejmować następujące obszary: zarządzanie nieruchomościami (komunalny zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe i nieruchomości gruntowe), drogownictwo i transport, ochronę środowiska (m.in. usługi wodno-kanalizacyjne oraz odbiór i gospodarkę odpadami), podatki i opłaty lokalne, inwestycje i budownictwo, geodezję i kartografię.

Zasadniczym celem prac GWD będzie określenie zakresu usług poddawanych monitoringowi w ww. obszarach, wypracowanie zestawu wskaźników dla monitorowania, zbadanie dostępności danych i określenie źródeł tych, które nie są zbierane lub nie są udostępniane. Dlatego potrzebne jest zaangażowanie grupy jednostek samorządu o różnej wielkości i charakterystyce z terenu całego kraju. Współpracując w Grupach Wymiany Doświadczeń poświęconych poszczególnym usługom, samorządy te wniosą swój wkład w powstanie SMUP, tzn. podzielą się swoimi dobrymi doświadczeniami dotyczącymi organizacji świadczenia tych usług oraz ich monitorowania. W efekcie zaangażowanym w te działania JST będzie też łatwiej korzystać z systemu SMUP oraz dzięki danym i wskaźnikom tam zawartym poprawiać zarządzanie usługami.

Więcej informacji w załączonym Zaproszeniu i załącznikach (nr 1 - lista 10 Grup Wymiany Doświadczeń, nr 2 - formularz zgłoszeniowy).

Wszelkich informacji na temat organizacji pracy grup udzielają przedstawiciele stowarzyszeń:

  • Tomasz Potkański, z-ca dyr. Biura ZMP, tel. 669 161 616, email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl
  • Grzegorz Kubalski, z-ca dyr. Biura ZPP, tel. 607 107 114, e-mail: gk@zpp.pl
  • Witold Magryś, kier. działu projektów w Biurze ŚZGiP tel. 601 888 453, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl