"System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja ogólna" - to dokument, który stanowi zwieńczenie pierwszej fazy projektu realizowanego m.in. przez MSWiA, Związek Miast Polskich i GUS.

Dokument jest efektem prac grupy ekspertów instytucji partnerskich – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Stanowi on zamknięcie I fazy projektu, zaplanowanego do realizacji w latach 2017–2018 i wytycza działania w II fazie, poświęconej projektowaniu Systemu. Przyjęta formuła pracy stwarza unikalną okazję do opracowania koncepcji spójnego, efektywnego systemu monitorowania realizacji usług publicznych.

Celem budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych jest optymalizacja świadczonych usług w oparciu o wysokiej jakości dane, pozyskane w wyniku integracji wielu rozproszonych obecnie źródeł. Celem głównym Projektu, w horyzoncie do końca 2018 r, jest stworzenie koncepcji Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Kontekst realizacji oraz cele systemu przedstawiono w częściach 1. i 2. dokumentu.

Koncepcja Systemu zakłada umożliwienie dostępu do danych oraz porównywanie świadczenia usług publicznych w formule benchmarkingu dla JST o zbliżonej charakterystyce. System będzie adresowany zarówno do dostawców jak i odbiorców usług publicznych. Zakłada się, że korzystać będą z niego przedsiębiorcy, administracja publiczna, społeczeństwo, organizacje obywatelskie, a także środowiska naukowe i eksperckie (opis grup docelowych zawarto w 3. części dokumentu). Uruchomienie systemu może także przyczynić się do podniesienia kultury zarządzania w administracji publicznej oraz zainicjować zmiany prawne w obszarze działania podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie usług publicznych.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego. W latach 2019-2020, przewiduje się wykonanie, zasilenie danymi i uruchomienie systemu w oparciu o wypracowaną koncepcję, a w latach 2021-22 wsparcie dla JST w wykorzystywaniu tych danych do poprawy zarządzania usługami.