Prezentujemy ciekawy raport przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który dotyczy realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

System edukacji przed rewolucją - materiał resortu finansów


W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało w Polsce ogółem 28 370 szkół, w których uczyło się 4 864 420 uczniów. Organy prowadzące szkoły, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, również w tym roku dokonywały zmian w sieciach szkolnych (w porównaniu z poprzednim rokiem ogólna liczba szkół uległa zmniejszeniu o 41).

Szkołę podstawową ukończyło 342 095 uczniów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba absolwentów szkół podstawowych zmniejszyła się o 3 458.

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 6 644 gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych), z tego: 5 882 gimnazjów publicznych oraz 762 gimnazjów niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

W gimnazjach uczyło się 1 049 258 uczniów, z tego 1 004 361 w gimnazjach publicznych i 44 897 w gimnazjach niepublicznych.

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 2 161 licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych), z tego 1 739 liceów publicznych i 422 licea niepubliczne. Uczyło się w nich 499 944 uczniów. Absolwentów tego typu szkół w roku szkolnym 2014/2015 było 173 218. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zmniejszyła się o 10 364.

W roku szkolnym 2015/16 funkcjonowało: 3 511 szkół zawodowych dla młodzieży oraz 1 923 szkół zawodowych dla dorosłych. Uczyło się w nich 699 867 uczniów w szkołach dla młodzieży oraz 221 790 uczniów w szkołach dla dorosłych.

Łączne wydatki z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły w 2015 r. 66 667 126 tys. zł i były wyższe od analogicznych wydatków w roku poprzednim o 1 449 748 tys. zł, tj. o 2,2 proc.

W programie realizacji inwestycji oświatowych samorządy terytorialne wszystkich szczebli zaangażowały środki w łącznej wysokości 2 399 320 tys. zł, z tego:

· gminy 1 309 707 tys. zł,

· miasta na prawach powiatu 844 376 tys. zł,

· powiaty 215 915 tys. zł,

· województwa samorządowe 29 322 tys. zł.

Te i inne dane dotyczące realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej znaleźć można w ciekawym raporcie przygotowanym przez resort finansów.

Tytuł materiału: informacja o realizacji podstawowych zadań oraz budżetu w 2015 r. w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz o realizacji budżetu ministerstwa edukacji narodowej.

Jego pełną treść zamieszczamy tutaj.

Zachęcamy do lektury