Dzięki pracy przedstawicieli Radomia i innych miast w Komisji Gospodarki Nieruchomościami udało się wprowadzić korzystne dla JST zmiany legislacyjne dotyczące zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

14 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2019 poz. 801) podejmująca tematykę zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

Wspólne wysiłki podejmowane wielokrotnie podczas obrad Komisji Gospodarki Nieruchomościami ZMP zaowocowały tym, że zgłoszono konkretne rozwiązania legislacyjne do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (nr projektu UD67). Propozycje to co prawda nie zostały wówczas uwzględnione, jednakże ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dostrzegło potrzebę zainteresowania się zagadnieniem zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wskazując wprost, że przedstawione kwestie wymagają analizy podczas odrębnego procesu legislacyjnego.

Przedstawiciele samorządów miejskich zwracali uwagę, że wiele terenów stanowiących własność publiczną pozostawało „zamrożonych” i nie było możliwości ich inwestycyjnego wykorzystania. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i dostosowując system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 39/15, 26/14), dodano ustawą z 4 kwietnia br. m.in. ust. 7 do art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym zawarto termin prekluzyjny występowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – do 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Właściwy organ w takim przypadku nie ma również obowiązku zawiadamiania oraz informowania o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Jednocześnie zawarto przepisy przejściowe, które wskazują, że w przypadku gdy ww. termin upłynął przed wejściem w życie ustawy zmieniającej albo od dnia wejścia w życie ustawy pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości czy części, może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.