Zarząd popiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uwzględnia szereg wniosków miast.

Zarząd Związku Miast Polskich podjął stanowisko w sprawie datowanego 4 lipca br. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, w którym podtrzymuje swoje stanowisko z 15 lipca 2009 roku w sprawie problemu poszerzania granic administracyjnych miast.

„Stwierdzamy, że system prawny, w jakim od ponad 25 lat społeczności lokalne kształtują swój rozwój, nie tylko nie sprzyja partnerstwu, ale wręcz nie stwarza realnych możliwości jego budowania, poza oczywiście Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, która takie możliwości niedawno uzyskała dzięki specjalnej ustawie. Zasadniczym skutkiem takiego stanu rzeczy jest dziś niekontrolowane („dzikie”) rozlewanie się obszarów zurbanizowanych, które pociąga za sobą:


  • ignorowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a także spójności terytorialnej i społecznej,
  • nieracjonalne, nawet kilkakrotnie wyższe koszty budowy infrastruktury ze środków publicznych,
  • brak koordynacji rozwiązań transportowych (komunikacyjnych),
  • całkowity brak koordynacji planowania rozwoju przestrzennego.”

W tej sytuacji Zarząd popiera w całości projekt rozporządzenia Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uwzględnia szereg wniosków skierowanych w tej sprawie do Rady Ministrów przez miasta.3. Dodatkowo Związek Miast Polskich wnosi o uwzględnienie wniosków, które w projekcie są rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia. Są to:

  • wniosek Rady Miasta Kleczewa, proponujący wymianę terenów z gminą Kazimierz Biskupi,
  • wniosek Rady Gminy Lubowidz o nadanie miejscowości Lubowidz statusu miasta, który poparli zarówno mieszkańcy Lubowidza, jak i pozostałej części gminy.

Pełna treść stanowiska w załączeniu.