Zarząd ZMP podjął stanowiska w sprawie mniejszości narodowych, wspierania nowych inwestycji, pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Dąbrowie Górniczej 13 kwietnia podjęto m.in. następujące stanowiska:

  • w sprawie projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (ZMP pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy podkreśla kulturotwórczy i wspólnototwórczy walor języka oraz jego wpływ na budowanie tożsamości lokalnej. Dobrze rozwinięte, demokratyczne państwo powinno pozwolić kształtować się i rozwijać wszelkim tożsamościom i światopoglądom, również tym skupionym na języku i kulturze);
  • w sprawie projektu rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzoru licencji (ZMP pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, jednak wskazuje, że wprowadzenie regulacji zobowiązującej do tego, aby w terminie 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia nowe druki zostały wytworzone, wprowadzone do obrotu oraz nabyte przez organy licencyjne, wydaje się nie do zrealizowania. Proponuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie formularzy zezwoleń i licencji obecnie obowiązujących wzorów przez okres dłuższy niż 30 dni);
  • w sprawie projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu (ZMP negatywnie opiniuje projekt tej ustawy, W opinii naszej organizacji projekt ten wymaga wielu korekt merytorycznych i redakcyjnych, a jego treść nie jest spójna z uzasadnieniem. Nieprzejrzyste przepisy zawarte w projekcie ustawy spowodować mogłyby ogromne problemy z ich implementacją do porządku prawnego. Wsparcie powinno być komplementarne w stosunku do innych rozwiązań z zakresu polityki społecznej);
  • w sprawie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (W opinii ZMP całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w stosowaniu wsparcia publicznego dla inwestorów w Polsce, spowoduje jeszcze większe zróżnicowanie w rozwoju naszego kraju i poszczególnych województw oraz spotęguje trudności peryferyjnie usytuowanych średnich miast. Uczynienie ze spółek zarządzających SSE instrumentu wsparcia nowych inwestycji na sztucznie określonych obszarach kraju, powinno być poprzedzone umorzeniem udziałów i akcji miast, które 20 lat temu tworzyły te spółki).