Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło wykaz konkursów wraz z terminami naborów w roku 2019 na budowę i modernizację infrastruktury sportowej oraz ze szczegółowym opisem kryteriów.

W latach 2016-2018 kwota dofinansowania budowy i modernizacji obiektów sportowych wyniosła 1 886 857 975,26 zł (podział na województwa w załączeniu).

Przedstawiciel ZMP podczas spotkań w Parlamencie wnosił o zwiększenie puli środków dla gmin na modernizację i budowę obiektów sportowych (ogromne zainteresowanie, np. na tworzenie OSA złożono 600 wniosków), konieczne zmiany dotyczące terminów ogłaszania konkursów (najlepszy byłby ostatni kwartał roku), a także podkreślał, że wskaźnik G, brany pod uwagę przy wielkości dofinansowania, jest niesprawiedliwy, ponieważ nie oddaje faktycznej skali dochodów per capita danej JST (pod odjęciu subwencji wyrównawczej są one w wielu gminach często niższe od tych JST, które dostają „janosikowe”).

MSiT ogłasza w 2019 roku następujące konkursy:

  • „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Nabór wniosków ruszy 4 marca 2019 r. Celem tego programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których można się starać zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji. Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od grupy zadań, do której zgłaszana jest dana inwestycja; wskaźnika G lub P (w zależności od podmiotu wnioskującego); rodzaju zadania (np. pierwsza kryta pływalnia w mieście) i może wynieść nawet do 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 4 do 31 marca 2019 r. Więcej - https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8031,quotSp...

  • Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019

11 lutego ruszył nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać do 1 marca br. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. Z badań przeprowadzonych przez MSiT wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy
Siłownia plenerowa
Strefa relaksu
Wariant rozszerzony
Siłownia plenerowa
Strefa relaksu
Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Dofinansowanie może wynieść do 50% lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach w wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozw...

  • Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Planowany termin naboru zgłoszeń do 29 marca 2019 r. Celem tego programu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców., przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Dofinansowaniem objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie , remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach np. infrastruktury sportowej szkól mistrzostwa sportowego .

Więcej na temat tego programu w załączonej informacji.