Po ostatnich wyborach samorządowych nastąpił wzrost zainteresowania działalnością Związku Miast Polskich, który wyraził się powrotem miast do ZMP, a także napływem nowych miast w ciągu 2019 roku.

Pierwszy rok nowej, ósmej kadencji był jednocześnie podwójnym rokiem wyborczym, w którym Związek silnie zaangażował się we współdziałanie z innymi środowiskami na rzecz jak najwyższej frekwencji wyborczej, co było naturalnym następstwem sukcesu profrekwencyjnej kampanii ZMP w roku 2018 (Sam urządzaj swoje mia­sto). Frekwencja w wyborach samorządowych 2018 była najwyższa spośród wszystkich wyborów przepro­wadzonych po 4 czerwca 1989 roku, oprócz wyborów prezydenckich. 

Najpierw, wspólnie z wieloma miastami, propagowaliśmy hasło 15 lat w Unii Europejskiej – #dziękUEmy. Celem kampanii było uzyskanie jak najwyższej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a jesienią liczni przed­stawiciele miast członkowskich zaangażowali się w wybory parlamentarne, działając na rzecz budowy szerokiej koalicji w wyborach do Senatu, w któ­rych uczestniczyli również samorządowcy, w tym prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz.

Niestety początek nowej kadencji został tragicznie naznaczony śmiercią jednego spośród nas – wybranego po raz szósty, a po raz piąty bezpośrednio przez mieszkańców, prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który tuż przed śmiercią zaprosił nas do miasta wolności i so­lidarności na trzydziestolecie wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Zebraliśmy się w Gdańsku dwukrotnie: najpierw w rocznicę wyborów, które zakończyły w Polsce komunizm i doprowa­dziły do przemian, których pierwszym etapem były ustawy samorządowe i pierwsze wolne wybory gminne 27 maja 1990 roku.

Następnie w rocznicę Porozumień Sierpniowych przyjęliśmy, po dyskusji na stronie interne­towej www.samorzadydlapolski.pl 21 postulatów samorządowych – nasz program działania na najbliższe lata.

Dzięki tym działaniom – naszym i całego środowiska samorządowego – uzyskany w 2019 roku, szczególnie wartościowy, silny poparciem mieszkańców, mandat, cieszy się trwałym zaufa­niem mieszkańców. Wyrazem tego są wyniki ostatniego badania opinii publicznej, opubliko­wanego przez CBOS w styczniu 2020 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w 2019 roku