21 mln złotych na modernizację 25 budynków oświatowych w Sopocie przewiduje projekt hybrydowy realizowany w formule partnerstwa publiczno–prywatnego i współfinansowany z funduszy UE.

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz prezydent miasta Sopotu, Jacek Karnowski podpisali 11 lipca br. umowę o dofinansowanie dla projektu: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOPOCIE

- To bardzo ważny projekt dla mieszkańców – mówi prezydent Jacek Karnowski - Z jednej strony zyskujemy całkowicie zmodernizowane obiekty służące dzieciom i młodzieży, a z drugiej następuje dalsza poprawa jakości powietrza, co jest istotne dla Sopotu jako uzdrowiska.

Sopocki projekt to pierwszy projekt hybrydowy w województwie pomorskim, czyli realizowany w formule partnerstwa publiczno–prywatnego i współfinansowany z funduszy europejskich.

Wartość projektu to 21 mln zł, z czego 9,89 mln dofinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.01 efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w 25 oświatowych oraz wychowawczo – opiekuńczych (w tym m.in.: szkoły, przedszkola, żłobek, Dom Dziecka, sopockie ognisko plastyczne), obejmującej przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 11 budynkach), modernizacji oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalacje OZE (w 17 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż instalacji solarnych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach. 15 pozostałych obiektów oświatowych zostało zmodernizowanych w poprzednich latach.

Miasto Sopot nie będzie musiało zaciągać kredytu na pokrycie wkładu własnego ( ponad 11 mln zł), gdyż finansowanie zapewni partner prywatny wybrany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Na partnerze prywatnym spoczywać będzie odpowiedzialność za pozyskanie finansowania projektu, a dla części projektu bez dokumentacji - opracowanie dokumentacji, pozyskanie decyzji administracyjnych, przeprowadzenie robót budowlanych, zarządzanie energią i techniczne utrzymanie sprawności urządzeń.

Wynagrodzeniem dla partnera prywatnego będą środki z Unii Europejskiej. Pozostała część nakładów inwestycyjnych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania energią będzie spłacana przez miasto Sopot z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy z partnerem prywatnym. Planowane oszczędności energetyczne to:

  • zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 budynkach 51,6 %,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 25 budynkach 68,1 %.

Dokończenie procedury wyboru partnera oraz zawarcie umowy PPP planowane jest do końca 2017 roku.

Efekty ekologiczne realizacji projektu to redukcja emisji CO₂ do otoczenia w wysokości 771 ton rocznie oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 3 mln kWh.

Projekt obejmuje także modernizację elewacji i poprawę estetyki budynków oraz komfortu użytkowników.

Na zdjęciu - Przedszkole nr 10 Pod Wieżyczka przed i po kompleksowej termomodernizacji budynku przy ulicy Kosciuszki 31. Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS