Burmistrzowie i wójtowie gmin Śląska Opolskiego protestują przeciwko decyzji rządu o obniżeniu wynagrodzeń pracowników samorządowych i wzywają do reaktywowania Samorządowego Komitetu Protestacyjnego.

Burmistrzowie i wójtowie gmin Śląska Opolskiego przyjęli Opolu w dniu 6 czerwca 2018 r. Stanowisko, w którym protestują przeciwko decyzji rządu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych powodującej obniżenie - średnio o 20 procent - minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

My niżej podpisani burmistrzowie i wójtowie gmin Śląska Opolskiego protestujemy przeciwko decyzji rządu, która z woli posła Jarosława Kaczyńskiego ma odciągnąć uwagę opinii publicznej od afery z nagrodami, które premier Beata Szydło przyznała sobie i innym ministrom z rządu PiS.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) czytamy:
Art. 18.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

W oświadczeniu z 16 maja 2018 r. Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego czytamy: „Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji.”

Rządzący obóz wymierzył kolejny cios w nasze środowisko. Musimy się bronić tak, jak przed poprzednią inicjatywą posła Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwukadencyjności liczonej wstecz. Wtedy nasza walka była skuteczna. Warto więc wrócić do tych form, które rok temu sprawdziły się w działaniu i do pomysłów zgłaszanych na wielkim zjeździe samorządowców.

Wzywamy pozostałych wójtów, burmistrzów i prezydentów do podjęcia lokalnych i regionalnych inicjatyw, do wznowienia działalności Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. Wzywamy do reaktywowania Samorządowego Komitetu Protestacyjnego powołanego w Warszawie 16 marca 2017 r. Utwórzmy ponownie wspólny front w sprawie obrony samorządności terytorialnej i szeroko rozumianej demokratycznej praworządności.