Podpisane zostały dwie kolejne w tym roku ważne dla Siedlec umowy infrastrukturalne, dotyczące budowy centrum przesiadkowego przy PKP i odbudowy głównego gmachu liceum im. Żółkiewskiego.

Oba projekty otrzymają unijne dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł. ze środków RPO WM 2014-2020, w ramach konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Centrum przesiadkowe ma powstać w drugiej połowie 2018 r. dzięki ponad 11,5 mln zł. wsparcia. Miasto przeznaczy 6,6 mln zł z otrzymanych funduszy na przebudowę i remont budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Odbudowa gmachu LO im. Żółkiewskiego.

Celem projektu jest przywrócenie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego do pełnienia funkcji oświatowych oraz społeczno-gospodarczych.

Dzięki wsparciu unijnemu w zabytkowym budynku liceum zostaną przeprowadzone prace budowlane związane z przebudową i remontem istniejącego budynku. Wykonane zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i teletechniczne. Wymienione zostaną m.in.: pokrycie dachowe, kominy, stropy czy stolarka drzwiowa. Wykonane będą nowe posadzki, ścianki, tynki i malowania. Przeprowadzony zostanie też remont schodów zewnętrznych i elewacji. Poza tym w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie sal lekcyjnych: ławki, krzesła, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomieszczeń administracyjnych, m.in.: meble i sprzęt biurowy.
Całkowita wartość projektu to 11 230 391,17 zł., a kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 4 999 901,38 zł. a z budżetu Państwa 1 607 685,33 zł, co stanowi łącznie ok. 62% kwoty dofinansowania.
Środki na projekt „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20014 -2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Centrum przesiadkowe

Budowa Centrum Przesiadkowego powstaje przy wsparciu unijnym z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej).
Wartość całkowita projektu to 14 384 181,63 zł., a dotacja jaką otrzymało Miasto Siedlce to 11 507 345,30 zł.Jest to więc 79,99% dofinansowania. Planowany okres realizacji, przyjęty w umowie dla naszego samorządu, to 29 czerwiec 2018 r. Pozostała kwota, tak jak w przypadku odbudowy gmachu Żółkiewskiego, pochodzić będzie ze środków własnych samorządu.