Dodatkowe 10,39 mln zł na utworzenie 73 nowych placówek „Senior+” trafi do samorządów w wyniku rozstrzygnięcia dodatkowego naboru ofert w ramach rządowego programu wieloletniego na lata 2015-20.

Dodatkowe 10,39 mln zł na utworzenie 73 nowych placówek „Senior+” i ponad 237 tys. zł na dofinansowanie już istniejących domów i klubów „Senior+” – tyle trafi do samorządów w wyniku rozstrzygnięcia dodatkowego naboru ofert w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018. Dzięki temu placówki zapewnią osobom starszym 1781 nowych miejsc dziennego pobytu.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O uzyskanie środków na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W dodatkowym naborze ofert samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” (moduł 1) albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych placówek „Senior+”, które już istnieją (moduł 2). W ramach modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla dziennego domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla klubu „Senior+”. Natomiast w przypadku modułu 2 dotacja dla dziennego domu „Senior+” wynosi do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, a dla klubu „Senior+” – do 200 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce.

Dzięki dodatkowemu naborowi ofert w ramach modułu 1 powstaną kolejne 73 placówki. Samorządy otrzymają na ten cel 10 399 461,23 zł, w tym 3 581 487,23 zł na utworzenie 14 dziennych domów „Senior+” oraz 6 817 974 zł na utworzenie 59 klubów „Senior+”. Z kolei w ramach modułu 2 dofinansowaniem na bieżące funkcjonowanie zostanie objętych 6 istniejących już placówek, zapewniających 195 miejsc dla seniorów. Dofinansowanie wyniesie 237 378,40 zł, z czego 122 752,40 zł trafi do 2 dziennych domów „Senior+”, a 114 626 zł do 4 klubów „Senior+”.

Placówki powstałe w wyniku dodatkowego naboru ogłoszonego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 zapewnią osobom starszym 1781 nowych miejsc dziennego pobytu. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (14), małopolskim (11) i świętokrzyskim (10).

W wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”. W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.