W kolejnym numerze miesięcznika o działaniach, jakie ZMP podjął w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Podczas posiedzenia 14 września w Bytomiu Zarząd Związku Miast Polskich zaopiniował negatywnie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o opiece zdrowotnej nad uczniami.

W „Samorządzie Miejskim” piszemy o działaniach podjętych przez Związek na rzecz powstrzymania niekorzystnych dla miast zapisów w projektach legislacyjnych. Przedstawiciele Związku interweniowali podczas zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz podczas spotkań komisji sejmowych.

W miesięczniku piszemy o problemie udostępniania prywatnych mieszkań na krótkoterminowy wynajem, z którym borykają się miasta atrakcyjne turystycznie. Związek przyjął w ostatnim czasie stanowisko w tej sprawie, a także wsparł samorząd Krakowa, który zorganizował na ten temat samorządową debatę.

Prezentujemy także relację z wrześniowego spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego gorąco dyskutowano o wniosku Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich o interwencję w sprawie zrekompensowania gminom utraty dochodów lub dokonania zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Została ona uchwalona z mocą wsteczną i rodzi duże problemy finansowe dla wielu gmin, które inwestują w instalacje wiatrowe.

„Południowa Brama Wielkopolski” - taki tytuł nosi wywiad, jakiego udzielił nam burmistrz Grzegorz Kubik w związku z jubileuszem praw miejskich Rawicza. - Kładziemy duży nacisk na wsparcie budownictwa wielo- i jednorodzinnego. Pod tym względem miasto bardzo się rozwija. Nie ubywa nam mieszkańców, mamy wręcz niewielki ich przyrost. To dlatego, że stawiamy na jakość życia - czytamy w tekście.

W „Samorządzie Miejskim” zapraszamy ponadto na tegoroczny Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej. W tym roku głównymi jego tematami będą udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie jako czynniki rozkwitu lokalnej demokracji.