26 lipca Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To przede wszystkim zapowiedź konkretnych działań Rządu na rzecz PPP do 2020 roku.

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie „Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

- Przyjmując ten dokument rząd wysyła jasny komunikat dla rynku, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest równoważną z tradycyjnymi metodami formą świadczenia usług publicznych – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

W „Polityce PPP” zidentyfikowane zostały najważniejsze przyczyny niewystarczającego wykorzystania formuły PPP w realizacji inwestycji publicznych. Wskazano również zasady, które należy stosować przygotowując projekty PPP.

„Polityka PPP” to przede wszystkim zapowiedź bardzo konkretnych działań Rządu na rzecz PPP, w perspektywie do 2020 roku, z których większość znajduje się już w fazie realizacji:
• wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP;
• monitoring listy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz podpisanych umów PPP;
• upowszechnianie wiedzy na temat PPP poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych;
• opracowanie wytycznych dla projektów PPP, jak również wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP;
• zapewnienie na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego doradztwa wybranym projektom PPP;
• dobrowolne opiniowanie przez MR projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania PPP;
• wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji projektów planowanych do finansowania w kwocie powyżej 300 mln PLN z budżetu państwa (tzw. „test PPP”);
• identyfikacja zapotrzebowania rynku i ewentualne wdrożenie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego i prywatnego oraz innych możliwych instrumentów finansowych zmniejszających koszty przygotowania i realizacji projektów PPP;
• opracowanie i wdrożenie, tam gdzie to wskazane sektorowych/regionalnych strategii rozwoju PPP.