Podjęte w ostatnich 5 latach w Rudzie Śląskiej działania na rzecz ochrony przed nadmiernym hałasem przyniosły skutek. Radni miasta uchwalili program ochrony przed hałasem na kolejne lata.

Podjęte w ostatnich 5 latach w Rudzie Śląskiej działania na rzecz ochrony przed nadmiernym hałasem przyniosły skutek – tak wynika z analiz przeprowadzonych w ramach przygotowywania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”. Dokument został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

- Program na lata 2013 – 2018 był pierwszym kompleksowym dokumentem, który obejmował zakres ochrony przed hałasem w naszym mieście – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Porównując dane sprzed pięciu lat z obecnymi widać, że prawie wszystkie wskaźniki dotyczące zagrożenia hałasem drogowym zostały poprawione, przede wszystkim w stosunku do hałasu o dużym natężeniu – podkreśla.

To właśnie ruch samochodowy jest dominującą przyczyną przekroczeń norm natężenia hałasu w Rudzie Śląskiej. Hałas przemysłowy, kolejowy i tramwajowy ma tutaj śladowy wpływ. Właśnie z hałasem samochodowym związane jest 30 określonych w Programie obszarów podlegających ochronie akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych. – Dokument podaje trzy główne rodzaje środków zaradczych: egzekwowanie obowiązujących ograniczeń prędkości, utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym oraz wprowadzanie środków trwałego uspokojenia ruchu – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Warto przypomnieć, że to właśnie środki na drogi stanowią największą część wydatków inwestycyjnych w budżecie Rudy Śląskiej - zaznacza.

W jednym przypadku zalecenia są jednak inne – chodzi o ochronę przed hałasem generowanym przez ruch na autostradzie A4 w rejonie tzw. „Fińskich domków” w dzielnicy Bielszowice. - Dla tego rejonu Program określa działania naprawcze w postaci wykonania analizy akustycznej wraz z pomiarami hałasu oraz koncepcją metod zabezpieczenia przed hałasem wraz z późniejszą realizacją – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. Odpowiedzialny za realizację jest zarządca drogi, czyli w tym przypadku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a założony w Programie termin to lata 2019-2022.

Wyszczególnione w Programie działania naprawcze dzielą się na trzy grupy: działania programowe, obejmujące zadania których celem jest poprawa jakości klimatu akustycznego na terenach,
na których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych; działania monitoringowe, obejmujące pomiary hałasu w wyznaczonych lokalizacjach; działania edukacyjne, obejmujące m.in. promowanie komunikacji zbiorowej i rowerowej.