Spacery studyjne po dzielnicach miasta oraz mobilny punkt konsultacyjny – w taki sposób władze Rudy Śląskiej chcą wspólnie z mieszkańcami wyznaczyć obszary zdegradowane i wymagające rewitalizacji.

Spacery studyjne po dzielnicach miasta oraz mobilny punkt konsultacyjny – w taki sposób władze Rudy Śląskiej chcą wspólnie z mieszkańcami wyznaczyć obszary zdegradowane i wymagające rewitalizacji. Miejsca te zostaną ujęte w przygotowywanym właśnie Gminnym Programie Rewitalizacji /GPR/. Spacery ekspertów z mieszkańcami odbędą się 4 i 5 grudnia.

Po zakończeniu konsultacji, tj. jeszcze w grudniu, wyznaczone zostaną obszary zdegradowane i rewitalizacyjne. Dalsze prace będą prowadzone na początku przyszłego roku, kiedy to określane zostaną konkretne propozycje przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Następnie przygotowany zostanie projekt całego GPR-u, a ostatnim akordem prac nad tym dokumentem będzie jego przyjęcie uchwałą przez Radę Miasta. Wszystkie prace mają się zakończyć w I kwartale 2018 r.

- Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ok. 90 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć takie programy do roku 2023. Teraz w Rudzie Śląskiej obowiązuje dokument przyjęty w 2015 r., jednak aktualna ustawa o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie programu według nowych zasad - dodaje.

- Obecnie funkcjonujący „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030” to opracowanie oparte na współpracy wielu rudzkich instytucji. To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki niemu miasto może ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zamieszczonych w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata temu nowej Ustawie o rewitalizacji oraz zalecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z zaktualizowanych wytycznych dotyczących opracowania tych dokumentów.