Rada Miasta przyjęła właśnie kolejną edycję Programu Ochrony Środowiska dla Rudy Śląskiej, obejmującą lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. Jednym z kluczowych zagadnień jest jakość powietrza.

Termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej i 15 budynków mieszkalnych, przyłączenie 64 budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, zmiana ogrzewania w 142 lokalach, budowa 17 instalacji OZE czy rewitalizacja pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja – to tylko niektóre działania w ostatnich latach w Rudzie Śląskiej realizujące założenia Programu Ochrony Środowiska. Rada Miasta przyjęła właśnie jego kolejną edycję, obejmującą lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

- Pogodzenie rozwoju gospodarczego z troską o środowisko naturalne to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. W skali naszego miasta chcemy jak najlepiej zadbać o ochronę środowiska, a kierunki działań w tym zakresie na najbliższe lata określa przyjęty wczoraj dokument – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Cele i kierunki działań zostały w programie podzielone na 10 obszarów, którymi są: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno–ściekowa, zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, w tym leśne oraz zagrożenia poważnymi awariami. Część działań stanowi zadania własne miasta, pozostałe, realizowane przez inne podmioty, są przez miasto monitorowane. Program odnosi się również do zagadnień wspólnych dla wszystkich obszarów, jak adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia, działania edukacyjne czy monitoring środowiska.

Jednym z kluczowych zagadnień jest jakość powietrza, która stanowi problem całego regionu. – Działania zaplanowane w tym zakresie obejmują m.in. kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wspieranie transportu rowerowego, rozwój transportu publicznego, modernizację dróg gminnych, kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach, modernizację sieci ciepłowniczych czy rozbudowę systemu monitoringu powietrza – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.