Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedłożyła Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w 2016 roku".

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedłożyła Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 4/2017 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 29 maja 2017 r.
Sprawozdanie zawiera wnioski de lege ferenda dotyczące funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych oraz uwag i wniosków płynących z kontroli przeprowadzonej przez NIK, a także informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2016 r. to:

– 213 668 930 tys. zł – dochody ogółem, które w 3,1% pozyskano z UE, tj. 6 553 820 tys. zł,

– 206 034 558 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 24 407 527 tys. zł, z czego 6,9%, tj. 1 683 479 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,

– 7 634 372 tys. zł – wynik budżetów – nadwyżka,

– 69 019 934 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 32,3%,

– 45 898 394 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 157 związków międzygminnych i 5 związków powiatów. Ogółem w 2016 r. funkcjonowało 2 970 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Sprawozdanie jest dostępne w załączeniu i na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl.