Ministerstwo Środowiska zachęca do skorzystania przez instytucje zajmujące się wdrażaniem prawa dotyczącego środowiska, z wymiany eksperckiej z innymi państwami członkowskimi UE.

Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska skierował do Prezesa ZMP pismo (w załączeniu) w sprawie:

  • raportu Komisji Europejskiej nt. wdrażania polityki ochrony środowiska w Polsce,
  • możliwości skorzystania przez instytucje zajmujące się wdrażaniem prawa dotyczącego środowiska, z wymiany eksperckiej z innymi państwami członkowskimi UE,
  • ankiet Komisji Europejskiej nt. wdrażania przepisów ochrony środowiska w państwach członkowskich UE i nt. utworzenia przez KE portalu dotyczącego wdrażania prawa środowiskowego w UE.

Poinformował w nim, że 4 kwietnia br. został opublikowany komunikat Komisji Europejskiej pn. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska z 2019 r.: Europa, która chroni swoich obywateli i przyczynia się do poprawy jakości ich życia wraz ze sprawozdaniem krajowym dotyczącym Polski. Na stronie http://ec.europa.eu/environment/eir/country-report... dostępny jest komunikat KE, 28 raportów krajowych (w zakładce Reports 2019) oraz 28 krótkich broszur z podsumowaniem raportu (w zakładce Factsheets 2019).

S. Mazurek zachęca do zapoznania się z raportem krajowym dotyczącym Polski. „W celu wsparcia lepszego wdrażania polityki ochrony środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej uruchomiła narzędzie wymiany eksperckiej (pod nazwą TAIEX-EIR Peer2Peer ) między organami zajmującymi się implementacją unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. Program ten umożliwia wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez misje eksperckie, wizyty studyjne i warsztaty. Pragnę podkreślić, że KE może zorganizować i opłacić podróż, zakwaterowanie i diety ekspertów wyjeżdżających na misje lub warsztaty, a także pokryć koszty podróży i zakwaterowania dla maksymalnie 3 uczestników wizyty studyjnej.” - pisze podsekretarz stanu w MŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie eksperckie znajdą się na stronie http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.h...

MŚ zachęca również do uzupełnienia dwóch ankiet przygotowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej:

1. „Implementacja i egzekucja przepisów ochrony środowiska w państwach członkowskich UE” zamieszczoną na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/env_complianc....

Ankieta ma pomóc KE w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań osób zajmujących się ochroną środowiska w administracji. Wyniki badania posłużą do opracowania programu działań KE na lata 2020/2021, które będą wspierały administrację państw członkowskich UE w dążeniach do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ankieta jest dostępna w języku polskim (po otwarciu odnośnika do strony internetowej należy wybrać język polski w prawym górnym menu Language), jest anonimowa i będzie aktywna do 15 listopada 2019 r.

2. „Analiza potrzeb użytkowników – portal dotyczący wdrażania prawa środowiskowego UE” zamieszczoną na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIP_user_anal.... KE zleciła opracowanie studium wykonalności dla projektu utworzenia portalu, na którym użytkownicy mogliby znaleźć informacje dotyczące wdrażania prawa i polityk środowiskowych UE. Ankieta będzie dostępna do września 2019 r.

Szczegółowych informacji dotyczących ankiet KE oraz możliwości udziału w wymianie eksperckiej udziela Pani Ilona Ligocka, tel. 22 36-92-593, e-mail: ilona.ligocka@mos.gov.pl