Do chwili obecnej ok. 270 gmin, 58 miast członkowskich ZMP, 24 powiaty oraz 4 województwa przyjęły Kartę Samorządności lub wyraziły sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Codziennie do Biura ZMP napływają informacje o kolejnych miastach, gminach czy powiatach, których rady przyjęły zapisy Karty jako swoje.

Treść Karty, a także krytyczne stanowiska wobec zapowiadanych i już wprowadzanych zmian w prawie samorządowym podjęły ponadto Zarząd Związku Miast Polskich, Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, Rada Unii Metropolii Polskich, a także kilka lokalnych stowarzyszeń samorządowych.

Przyjmowanie przez rady gmin, powiatów i województw (najlepiej w maju, przed Dniem Samorządu Terytorialnego, 27 maja) stanowisk popierających Apel środowisk samorządowych, a także przyjmowanie Karty Samorządności jako zbioru wartości, na jakich zbudowany jest polski samorząd zarekomendowało Forum Samorządowe, jakie odbyło się 16 marca br. w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad 1600 samorządowców z całej Polski. Forum zostało zorganizowane przez 6 organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Na forum nawoływano ponadto, by na oficjalnych serwisach internetowych urzędów miejskich, gmin i powiatów, ale też na zebraniach w sołectwach, w gazetach lokalnych i na wszelkich spotkaniach z mieszkańcami pojawiały się informacje dotyczące zagrożeń, jakie mogą wyniknąć dla samorządów i lokalnych społeczności w związku z działaniami rządu.

Zarząd ZMP przypomina, że Związek od 26 lat wspiera ideę samorządu terytorialnego i walczy z przepisami niekorzystnymi dla miast, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna jest u władzy. Warto przypomnieć, że Związek Miast Polskich - restytuowany w 1991 roku - jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, co zostało zapisane w pierwszym punkcie jego Statutu. Od początku swego istnienia starał się z tego zobowiązania wywiązywać, budować demokrację lokalną w miastach oraz stać na straży decentralizacji, walcząc z przepisami niekorzystnymi dla samorządów miejskich, ograniczającymi kompetencje czy narzucającymi nowe zadania bez zapewnienia ich finansowania, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna była akurat u władzy.