Rada Działalności Pożytku Publicznego na specjalnym posiedzeniu 1 lutego nie zaopiniowała projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przyjęła 3 uchwały w tej sprawie.

Plan tego spotkania, oraz to, że głos Rady w sprawie Narodowego Centrum pojawi się już po oficjalnym zamknięciu procesu konsultacji (po 31 stycznia 2017 r.), ustalone zostało na poprzednim – grudniowym posiedzeniu RDPP. 1 lutego odbyło się wiec posiedzenie poświęcone niemal w całości projektowi ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podczas posiedzenia przyjęto trzy uchwały. Są one wynikiem pracy pozarządowych i samorządowych członków Rady Pożytku, oraz poprzedzających lutowe posiedzenie dyskusji, jakie odbywały się w ramach Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego, któremu przewodniczy Małgorzata Sinica.

Trzy uchwały Rady Pożytku – przyjęte

  • (uchwała 1 – uwagi do projektu) Uchwała w sprawie konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – z przedstawieniem uwag do projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych
  • (uchwała 2 – ocena konsultacji) Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • (uchwała 3 – tryb opiniowania projektów) Uchwała w sprawie trybu konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego