Rada Miejska w Pruszkowie na nadzwyczajnej sesji, 7 lutego 2017 r. podjęła uchwałę i wyraziła stanowisko w odniesieniu do projektu ustawy o ustroju metropolitalnym miasta stołecznego Warszawy.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE
W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

30 stycznia do Sejmu RP wpłynął poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości zmieniający ustrój m.st. Warszawy w metropolię. W ekspresowym tempie uzyskał opinię Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych i został skierowany do I czytania. Bez konsultacji z samorządami, bez wskazania źródeł finansowania zmian, bez liczenia się ze zdaniem ekspertów, bez jakichkolwiek badań skutków nowelizacji.

Przedstawione w projekcie ustawy zapisy znacząco wpływają na samodzielność i samorządność miasta Pruszkowa m.in. poprzez:

 • utracenie możliwości kształtowania ładu przestrzennego na terenie Pruszkowa,
 • przejecie przez m. st. Warszawa zarządu głównymi drogami w mieście,
 • ograniczenie możliwości decydowania o realizacji zadań publicznych,
 • utracenie możliwości samodzielnego decydowania o finansach miasta,
 • wprowadzenie konieczności uzgadniania z Warszawą projektów uchwał podejmowanych przez rady gmin tj. utracenie przez miasto możliwości do samodecydowania,
 • utracenie możliwości kreowania strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Pruszkowa,
 • możliwość swobodnego określania przez Radę miasta stołecznego Warszawy zadań dla Pruszkowa,
 • unicestwienie szans na samodzielne pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
 • centralizację organów władzy wykonawczej i stanowiącej, ograniczenie możliwościdecydowania o realizacji zadań inwestycyjnych,
 • nierównomierne reprezentowanie interesów osób zamieszkujących miasto, poprzez niezastosowanie parytetu liczby mieszkańców poszczególnych gmin przy wyborze radnych do Rady m.st.Warszawy.
 • zablokowanie prowadzenia gminom konsultacji społecznych w zakresie działania metropolii.

Istotną trudnością, którą projekt może generować w praktycznym funkcjonowaniu administracji samorządowej spowodują regulacje dotyczące kompetencji nowego rodzaju jednostki w relacji z gminami. Zaproponowany projekt ustawy jest niespójny z
obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, a nieprecyzyjne sformułowania dają szerokie możliwości do swobodnej interpretacji zapisów.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Pruszkowie stanowczo nie godzi się, aby kosztem miasta Pruszkowa i jego mieszkańców rozgrywana była polityczna walka o przejęcie władzy w Warszawie oraz okolicznych samorządach. Rada Miejska nie zgadza się na to, żeby Pruszków stał się jedną z gmin wchodzących w skład m.st. Warszawy.

Jako Radni miasta Pruszkowa zrobimy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Nie pozwolimy zabrać Pruszkowa Pruszkowianom. Nie pozwolimy zniszczyć naszego samorządu!

To sprawa fundamentalna i dla jej realizacji będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy myślą podobnie. Nie pozwolimy zaprzepaścić 100 lat rozwoju naszego miasta, na który wszyscy ciężko pracowaliśmy! Nie pozwolimy, by tak drastyczne zmiany
zachodziły bez konsultacji z mieszkańcami Pruszkowa.