Andrzej Duda zapowiedział powołanie zespołu z udziałem przedstawicieli organizacji samorządowych, by dokonać całościowego przeglądu regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego.

23 maja br. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających samorządy, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy korporacji samorządowych, które wystąpiły z propozycją przedyskutowania najistotniejszych dla samorządu terytorialnego spraw legislacyjnych, załączając do pisma w tej sprawie przyjętą przez środowisko Kartę Samorządności. - Dyskutowaliśmy na temat sytuacji samorządu terytorialnego, na temat wyzwań, jakie stoją przed samorządem terytorialnym, ale też o jego potrzebach i o zbliżających się wyborach samorządowych - powiedział po spotkaniu Andrzej Duda.

W spotkaniu, które trwało dwie godziny, udział ze strony samorządowej wzięli: Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP, Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, Stanisław Bodys, wiceprzewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

Samorządowcy zgłosili postulaty legislacyjne, przedstawili Prezydentowi problemy dotyczące ograniczania podstawowych praw obywatelskich (w tym praw wyborczych), centralizacji, osłabiania finansów samorządowych i obszarów metropolitalnych, a także pakiet zmian dotyczących kwestii finansowych związanych z działalnością samorządów.

Strona samorządowa podziękowała Prezydentowi za jego udział w debacie na temat wstecznego działania ewentualnego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co przyczyniło się do powodzenia starań o wycofanie się inicjatorów z tego zamiaru.

Odnosząc się do problemu kadencyjności, Prezydent wykluczył możliwość wprowadzania nowych przepisów jako działających wstecz, jak również ewentualność skracania kadencji organów, których czas pełnienia funkcji jest określony w Konstytucji.

Rozmawiano na temat uproszczeń i zmian, jakie należałoby wprowadzić do prawodawstwa. Reprezentanci ogólnopolskich organizacji zrzeszających JST zgłosili generalny postulat dokonania przeglądu wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce, które dotyczą i regulują działalność samorządu terytorialnego. Wśród zagadnień dotyczących centralizacji spraw publicznych w państwie wymieniono m.in.: pozbawianie gmin samodzielności w kształtowaniu sieci szkól w związku z reformą edukacji, zapowiedź pozbawienia powiatów wpływu na administrację pracy i nadzór budowlany oraz odebranie województwom ośrodków doradztwa rolniczego i wpływu na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Przedstawiając sytuację finansową samorządów reprezentanci korporacji zwrócili uwagę na kolejne ubytki w dochodach JST oraz na resortowy projekt zmian ustawowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który nie uwzględnia postulatów samorządowców i jeszcze pogarsza zły wzór określający indywidualny limit zadłużenia JST.

Andrzej Duda zadeklarował gotowość powołania przy urzędzie Prezydenta RP zespołu do spraw całościowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących działalności samorządu terytorialnego, do prac którego zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych. Zespół ten ma wypracować konkretne propozycje zmian legislacyjnych. Wyraził też nadzieję na współpracę przedstawicieli samorządów przy formułowaniu pytań dotyczących finansów publicznych i samorządu terytorialnego w zapowiadanym referendum konstytucyjnym.

Briefing Prezydenta RP Andrzeja Dudy po spotkaniu z przedstawicielami organizacji reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.