Podręcznik zawiera wskazówki w zakresie przygotowania i wdrażania Zintegrowanych Planów Rewitalizacji Dziedzictwa Kulturowego, które mogą przyspieszyć rewitalizację poprzez zastosowanie modelu PPP.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn.: „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego - podręcznik dla samorządów terytorialnych" zawierającą wskazówki w zakresie przygotowania i wdrażania Zintegrowanych Planów Rewitalizacji Dziedzictwa Kulturowego, które mogą przyspieszyć rewitalizację poprzez zastosowanie modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Podręcznik przedstawia krok po kroku wskazówki dotyczące procedur rewitalizacji zabytków przy zastosowaniu formuły PPP. Podręcznik rozpoczyna się od definicji Zintegrowanego Planu Rewitalizacji Dziedzictwa Kulturowego- nowoczesnego narzędzia rewitalizacji zabytków, zarysowując główne punkty tworzenia takiego planu i określając główne zasady dobrego zarządzania w ramach PPP. Zintegrowany Plan Rewitalizacji Dziedzictwa Kulturowego jest osadzony w kontekście ogólnej, strategicznej perspektywy rozwoju miast.

Po omówieniu głównej struktury Planu jest przedstawiona lista projektów/pomysłów dotyczących rewitalizacji zabytków zebranych na podstawie planu działania. Następnie zostają przeanalizowane różne warianty realizacji planów rewitalizacji (od tradycyjnych zamówień publicznych, przez modele PPP, aż do pełnej prywatyzacji), po czym przedstawia się procedury zalecane w rewitalizacji zabytków w formule PPP (ocena uzasadnienia zastosowania modelu PPP oraz przygotowanie i zatwierdzenie propozycji projektu). Na zakończenie wyjaśniono procedury odnoszące się do wyboru partnera prywatnego, a także zawierania, wdrażania i monitorowania realizacji zapisów umowy PPP.

Podręcznik został opracowany w ramach projektu RESTAURA (CE339) współfinansowanego w ramach progarmu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, który jest realizowany przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki w partnerstwie z 9 podmiotami publicznymi i prywatnymi z Chorwacji, Polski, Słowacji i Słowenii, w tym Miasto Buzet (Chorwacja), Miasto Nova Gorica (Słowenia).

Projekt RESTAURA ma na celu identyfikację, testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie PPP przy okazji rewitalizacji miast i budynków o wartości historycznej. PPP pozwala na połączenie zasobów i zdolności sektora publicznego oraz prywatnego, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji o projekcie - http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAU...