Rada Miasta podjęła stanowisko, w którym przyjmuje Kartę Samorządności. To dokument, który przypomina o podstawowych zasadach ustroju państwa i roli samorządów w budowaniu demokracji.

W pierwszym punkcie sesji, jaka odbyła się 4 kwietnia, znalazł się projekt stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. Dokument został opracowany w marcu podczas Forum Samorządowego. Uczestniczyło w nim około 1600 samorządowców, reprezentujących różne stowarzyszenia i związki gmin, powiatów, miast i województw. Wypracowana wspólnie treść Karty Samorządności przypomina o podstawowych zasadach ustroju państwa i roli samorządów w budowaniu demokracji. O przyjęcie takiego stanowiska zwrócił się do Rady Miasta jej przewodniczący Grzegorz Ganowicz.

W Karcie Samorządności stwierdza się m.in., że samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa, a jego odbudowa przyniosła społecznościom lokalnym autonomię, możliwość decydowania o swoim losie i jest najbardziej udaną z polskich reform. "Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy" - piszą samorządowcy w wydanym dokumencie.

- Karta Samorządności została skonstruowana na podstawie dokumentów konstytuujących polski samorząd oraz Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego. Przypomina ona, że podstawowe zasady samorządu to zasada decentralizacji i zasada pomocniczości państwa - mówił Grzegorz Ganowicz przedstawiając projekt stanowiska.