Poznań ma być miastem jeszcze bardziej otwartym i tolerancyjnym. Pomoże w tym Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Uchwaliło już ją ponad 1700 miast i regionów w Europie.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 r. Jest rekomendowana przez Związek Miast Polskich, jako kompleksowe narzędzie służące realizowaniu zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i społeczne, narodowość, język, wyznanie, stopień sprawności, wiek, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Przyjmując kartę, samorząd zobowiązuje się wykorzystać swoje kompetencje i wpływy do osiągnięcia większej równości w społeczeństwie. Poznań dołącza do grona ponad 1700 miast i regionów w Europie, dla których dokument stanowi podstawę do tworzenia systemowych polityk wsparcia dla różnorodnych grup i osób zagrożonych wykluczeniem.

- Przyjęcie i wdrożenie Karty przez Poznań pozwoli usystematyzować te działania, które są już w naszym mieście realizowane w ramach polityki senioralnej, prorodzinnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zagrożonych bezdomnością. Jednocześnie wskaże kierunki dalszych usprawnień i nowych działań w tych obszarach, które wymagają wzmocnienia albo dopiero zbudowania polityki wsparcia - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym nakłada obowiązek wypracowania i wdrożenia, w ciągu maksymalnie dwóch lat, Równościowego Planu Działania. W proces ten mają być zaangażowane różne grupy społeczne - organizacje pożytku publicznego, instytucje, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne.