Podczas posiedzenia 25 maja członkowie Zarządu Związku podejmą m.in. decyzję w sprawie dalszych kroków dotyczących rozporządzenia płacowego oraz zaopiniują nową wersję specustawy mieszkaniowej.

Posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 25 maja br. w Warszawie, po spotkaniu z okazji Dnia ST. Początek obrad o godz. 14:30. Miejsce obrad: Pałac Ślubów w Warszawie, pl. Zamkowy 6.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Dąbrowie Górniczej.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST - w tym rozporządzenie płacowe - dalsze kroki.
3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (senacki),
b) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki),
c) o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (rządowy),
d) o zm. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rządowy),
e) o opiece zdrowotnej nad uczniami (rządowy),
f) o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych (rządowy, nowa wersja),
g) o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (rządowy),
h) o zmianie ustawy – Prawo wodne (Nowoczesna),
i) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (PiS),
j) o zmianie ustawy o własności lokali (PiS),
k) o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (PiS),
l) o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Nowoczesna),
m) o zmianie ustawy o lasach (Nowoczesna),
n) o pomocy osobom niesamodzielnym (PO).

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) RM w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”,
b) MSWiA ws. wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego,
c) MIiR w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o nich,
d) MZ zm. rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci,
e) MEN zm. rozporządzenie ws. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie...,
5. Projekt uchwały Rady Ministrów „Dobry start” oraz projekt rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
6. Wniosek o nowelizację ustawy Prawo wodne (Wodzisław Śląski).
7. Pismo Rady Europy - Komitet Monitorujący przestrzeganie EKSL (Warszawa, 5 czerwca br.).
8. Problem dróg wewnętrznych w ustawie o drogach publicznych - stanowisko.
9. Korespondencja do rozpatrzenia.
10. Sprawy wniesione.