RIO, założenia projektu nowego systemu finansowania oświaty oraz rządowy program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-19 to tematy posiedzenia Zarządu ZMP 30 czerwca.

Porządek obrad Zarządu ZMP w Szczecinku (30 czerwca - piątek, od godz. 14.00):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Tychach.

2. Nowelizacja ustawy o RIO.

3. Prezentacja projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).

4. Zaopiniowanie założeń projektu nowego systemu finansowania oświaty, przedstawionego przez MEN (cd).

5. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o drogach publicznych (senacki)
b) o zmianie ustawy – Prawo prasowe (rządowy)
c) o zmianie ustawy o działalności leczniczej (MZ)
d) o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Nowoczesna)
e) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (KUKUZ’15)
f) o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (PO)
g) o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Nowoczesna)
h) o zmianie ustawy o lasach (KUKIZ’15)

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń MEN:

a) ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu (…)
b) ws regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola (…) oraz trybu pracy komisji,
c) ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edu.,
d) ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
e) ws. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
f) ws. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
g) ws. procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej,
h) ws szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO (…),
i) zm. rozp. ws szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych (…)
j) ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

7. Zaopiniowanie innych projektów rozporządzeń:

a) MIiB zm. rozp. w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remonty dróg lokalnych,
b) MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

8. Projekt uchwały RM zm. uchwałę RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (MIiB).

9. Projekt uchwały RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

10. Propozycja działań ZMP po wydaniu nowego rozporządzenia UE ws. ochrony danych osobowych (RODO).

11. Rozpatrzenie celowości utworzenia spółki ZMP na podstawie uchwały ZO ZMP z 1999 roku.

12. Przyjęcie uchwał w sprawach członkowskich.

13. Korespondencja do rozpatrzenia.