Stanowisko w sprawie zmian w oświacie i projekt Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – to tylko niektóre ze spraw, którymi zajmie się Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia w Poznaniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Sokołowie Podlaskim
 2. Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych przez MEN zmian w systemie oświaty.
 3. Zaopiniowanie projektów ustaw:
 1. o zmianie ustawy o dochodach jst (OKIU),
 2. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (senacki),
 3. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (komisyjny),
 4. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (komisyjny),
 5. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk 750, PiS),
 6. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Kukiz’15),
 7. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (MŚ),
 8. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (MIiB),
 9. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Nowoczesna),
 10. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Nowoczesna),
 11. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Nowoczesna)
 12. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (MZ),
 13. o zmianie ustawy o transporcie drogowym,
 14. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (poselski),
 15. o zmianie ustawy o pobieraniu, przeszczepianiu i przechowywaniu komórek, tkanek i narządów (MZ),
 16. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o KRS (MF),
 17. o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów (MIiB)

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

 1. MF zmieniające rozp. ws. deklaracji na podatek od środków transportowych składanych środkami komunikacji elektronicznej,
 2. MRPiPS w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni,
 3. MC zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 4. MC zmieniające rozp. ws. sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
 5. MSP ws. określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
 6. MZ zmieniające rozporządzenie ws. centrum urazowego dla dzieci,
 7. MZ ws. minimalnej funkcjonalności systemów teleinformatycznych dot. list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 8. MZ ws. formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia,
 9. MKiDN ws. sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania…,
 10. RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KSRM),
 11. MZ ws. badań psychologicznych strażników gminnych
 12. Wytyczne MR ws. informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności

5. Projekt zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023.
6. Projekt Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (MC)
7. Omówienie obecności przedstawicieli ZMP w wydarzeniach we wrześniu i październiku br. (kalendarz).
8. Korespondencja do rozpatrzenia.
9. Sprawy wniesione.