Podczas posiedzenia 22 stycznia br. w Piasecznie członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. projekty o 500+ i o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Gliwicach.
 2. Informacja o przebiegu spotkania z ministrem finansów w dniu 18 stycznia br.
 3. Informacja o nowym składzie Komisji Wspólnej Rządu i ST ze strony rządowej.
 4. informacja o powstaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Miast Polskich, link: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=332
 5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
  a) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (rządowy),
  b) o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 157 komisyjny – Komisja łączności z Polakami za granicą),
  c) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jst (PO),
  d) o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (MEN),
  e) założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (MZ),
  f) projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (senacki), link: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/7543/druk/47.pdf
  g) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (MRPiPS), link: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/
  h) o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
  europejskich przez JST.
  i) o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  j) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
 6. Projekt rozporządzenia MIiB w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.
 7. Zaopiniowanie projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o ppp oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”.
 8. Odpowiedź na stanowisko rządu ws. obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach JST (druk 24) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?document...
 9. Omówienie problemów:
  a) oddzielenia własności budynku od własności gruntu,
  b) barier w procesie inwestycyjno-budowlanym.
 10. Przyjęcie materiałów na XXXVII ZO w Dąbrowie Górniczej.
 11. Projekt stanowiska w sprawie pobierania opłaty skarbowej od składanych dokumentów.
 12. Informacja o stanie prac nad projektami, o dofinansowanie których ubiega się ZMP.
 13. Korespondencja do rozpatrzenia.
 14. Sprawy wniesione.