Podczas posiedzenia 22 kwietnia br. członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. projekty ustaw o: działalności leczniczej, Prawo wodne, podatku VAT oraz ustawy o szkodach łowieckich.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Malborku, 22 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad, od godz. 15.00:

1. Przejęcie protokołu posiedzenia Zarządu z Gliwic.

2. Informacja o działalności Związku w okresie od 1 marca do 21 kwietnia br.

3. Zaopiniowanie projektów:

a) ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (MZ),

b) ustawy o szkodach łowieckich (poselski, PSL)

c) ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (MR)

d) ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (senacki)

e) ustawy o zmianie ustawy o IPN (poselski, PiS),

f) ustawy Prawo wodne (MŚ),

g) ustawy o lasach (kontynuacja),

h) ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (MF)

i) ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, … (MF),

j) ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT oraz dokonywania zwrotu środków (…) UE (MF),

k) ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (MŚ),

l) ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (MRPiPS),

m) ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

n) rozporządzenia MIiB ws. zakresu miejscowego planu rewitalizacji,

o) rozporządzenia MRPiPS ws. wsparcia finansowego noclegowni i domów dla bezdomnych,

p) rozporządzenia RM ws. badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017,

q) uchwały RM ws. Krajowego planu gospodarki odpadami,

r) rozporządzenia MKiDN ws. maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji SP nakładanych przez muzea państwowe i samorządowe,

s) rozporządzenia MEN ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,

t) rozporządzenia MEN ws. wynagrodzeń nauczycieli,

u) zmiany rozporządzenia MEN ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

v) rozporządzenia MC ws. rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców,

w) rozporządzenia MF ws. sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg…,

x) rozporządzenia MF ws. szczegółowego. sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośredn. CEIDG,

y) rozporządzenia MF ws. wzoru pełnomocnictwa ogólnego,

z) rozporządzenia MZ ws. rocznych i okresowych sprawozdań z działalności NFZ,

aa) rozporządzenia MŚ ws. stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

4. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Transportu ZMP ws. oznakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania.

5. Wizerunek Związku – przedstawienie projektu strategii wizerunkowej ZMP.

6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/2015 Zarządu ZMP ws. ustalenia nadzoru członków Zarządu lub ich pełnomocników nad pracą poszczególnych komisji Związku.

7. Ustalenie zakresu spraw, za które odpowiedzialni są poszczególni członkowie Zarządu lub ich przedstawiciele.

8. Korespondencja do rozpatrzenia.

9. Sprawy wniesione.