Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia 28 października br. zaopiniują projekty m.in.: Kodeksu urbanistyczno–budowlanego i Prawa oświatowego.

Porządek obrad Zarządu ZMP (godz. 14:45-18.00) w Lubelskim Centrum Konferencyjne w Lublinie (ul.Grottgera 2, sala S7 C – IV piętro)

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu we Wrocławiu.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu ST.

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (grupa posłów),

b) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (MR).

c) Kodeks urbanistyczno–budowlany (MIiB),

d) Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające (MEN)

e) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (MF),

f) o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (MŚ),

g) o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta st. Warszawy (PO),

h) o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MZ),

i) założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (MZ),

j) o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (MEN),

k) o zmianie ustawy o systemie oświaty (PSL),

l) o ograniczeniu handlu w niedzielę (obywatelski),

m) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(KUKIZ’15)

n) o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (PiS),

o) o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (komisyjny),

p) o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (MS),

q) o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS)

r) o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów (MIiB),

s) zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (MRPiPS)

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MŚ ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

b) MEN ws. kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

c) MRPiPS ws. Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych,

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Ministrów ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020,

6. Korespondencja do rozpatrzenia.

7. Sprawy wniesione.