W Gliwicach 11 grudnia 2015 r. członkowie Zarządu ZMP będą dyskutowali m.in. na tematy dotyczące likwidacji obowiązku szkolnego od lat 6., programu 500 zł na dziecko i kwoty wolnej od podatku.

W Gliwicach 11 grudnia 2015 r. członkowie Zarządu ZMP będą dyskutowali na tematy dotyczące likwidacji obowiązku szkolnego od lat 6., 500 zł na dziecko i kwoty wolnej od podatku, a także omówią porządek obrad i uchwał na kolejne Zgromadzenie Ogólne.


Porządek obrad posiedzenia Zarządu (od godz. 15.00 do 19.00):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Śremie.

2. Informacja o I czytaniu samorządowego projektu obywatelskiego (druk sejmowy 24).

3. informacja o spotkaniu z przewodniczącym sejmowej Komisji STiPR.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń:

a) rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,

b) sprawy bieżące (gimnazja, 6-latki, 500 zł, kwota wolna od podatku).

5. Przyjęcie porządku obrad XVII Zgromadzenia Ogólnego ZMP.

6. Omówienie zakresu projektów uchwał na XVII ZO w Dąbrowie Górniczej:

a) projekt zmian w Statucie ZMP (po nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach),

b) założenia projektu budżetu na rok 2016,

c) inne uchwały.

7. Przystąpienie do prac nad strategią relacji zewnętrznych Związku (marka MIASTO).

8. Omówienie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Biura Związku.

9. Korespondencja do rozpatrzenia.

10. Sprawy wniesione.