Tematami wspólnego posiedzenia Zarządów ZMP i ŚZGiP, które odbyło się 14 września w Bytomiu, były: nowelizacja ustawy o finansach publicznych, ordynacja podatkowa i system wyrównawczy.

Porządek obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Bytomiu - 14 września 2018 r.

13.45 – 14.30 Uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (symboliczne sadzenie drzew)

14.30 – 15.30 Wspólne posiedzenie Zarządów ZMP i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

1. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych.
2. Ordynacja podatkowa.
3. System wyrównawczy.

15.35 – 18.45 Posiedzenie Zarządu ZMP:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Kępnie.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (MŚ),
b) o opiece zdrowotnej nad uczniami (MZ) – nowa wersja,
c) o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (PO),
d) o uchyleniu ustawy o strażach gminnych (KUKIZ’15).

5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MSWiA zm. rozp. ws. zapewnienia PKW wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców,
b) MSWiA zm. rozp. ws. rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom UE danych zawartych w tym rejestrze,
c) MF ws. prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre NGO oraz stowarzyszenia jst,
d) MZ w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030.

7. Korespondencja do rozpatrzenia.

8. Samorządowy Kongres Gospodarczy i wyborcze ZO ZMP 2019 (7-8 marca 2019, Poznań ?)

9. Sprawy wniesione.