Podczas posiedzenia 20 maja br. w Brzezinach członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. projekt ustawy dot. zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Proponowany porządek obrad od. godz. 15:

0. Postulaty dot. funkcjonowania Biura Związku.

1. Przejęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Malborku.

2. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (MSP),

b) o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych (MSiT),

c) o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (KIU, ZZG),

d) o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (MRPiPS),

e) o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (PO),

f) o zm. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publ. transportu zbiorowego (Prezydent RP).

3. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MIiB w spr. maks. luminacji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło,

b) zmiany rozporządzenia MIiB ws. taryf i rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

c) MIiB w sprawie wzorców wniosków budowlanych,

d) MC zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK,

e) MF w sprawie (…) doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego (…),

f) MEN zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…),

g) MZ w sprawie określania szczegółowych kryteriów wyboru ofert dot. świadczeń opieki zdrowotnej,

h) MEN w spr. szczegółowych danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (…).

4. Zaopiniowanie projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (MR).

5. Prawo wodne – stan prac nad projektem w Komisji Wspólnej Rządu i ST.

6. Prawo zamówień publicznych – stan prac legislacyjnych.

7. Prawo energetyczne (wnioski miast).

8. Fundusz „sołecki” (inicjatyw obywatelskich) w miastach (wnioski miast i posłów).

9. Stanowisko ws. zmian ustawowych dot. budżetów partycypacyjnych.

10. Pismo min. P. Szałamachy do organizacji samorządowych – propozycja petycji do Sejmu ws. finansów JST (kampania społeczna ZMP i partnerów)

11. Korespondencja do rozpatrzenia.

12. Sprawy wniesione.