​22 maja Biuro KWRiST przekazało zmieniony projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który uwzględnia wiele uwag zgłoszonych przez Zarząd Związku w Wołominie.

22 maja br. Biuro Komisji Wspólnej Rządu i ST przekazało zmieniony (po uzgodnieniach między­resortowych i wstępnym opiniowaniu) projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt (w załączeniu) uwzględnia zasadnicze uwagi zgłoszone (stanowisko) przez Zarząd Związku 10 maja br. na posiedzeniu w Wołominie.

Skorygowana jest zmiana w art. 3 (pozostaje związek metropolitarny jako jeden z podmiotów prowadzących politykę rozwoju.

Pozostaje rozdział 3a - Polityka miejska. Nowy rozdział o politykach publicznych zostaje umieszczony po, a nie zamiast „naszego” rozdziału.

Stowarzyszenie gmin, tworzone w celu wspólnego prowadzenia polityki rozwoju, jest zapisane w nowym art. 84a ustawy o samorządzie gminnym, odrębnie od stowarzyszeń reprezentujących interesy gmin.

Warstwa graficzna lokalnej strategii rozwoju jest „odchudzona” w stosunku do pierwotnego projektu i nie jest już „studium bis”.

Pozostają dwie kwestie:

  • nieuzasadnione uchylenie rozdziału 2a (polityka przestrzenna związku metropolitalnego) w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prawo do nieodpłatnego dostępu do potrzebnych do prowadzenia polityki rozwoju danych dla wszystkich podmiotów publicznych, które je prowadzą, a nie tylko dla ministra.

(apo)