Niemal trzy czwarte badanych Polaków pozytywnie wypowiada się na temat pracy samorządowców - wynika z wrześniowego raportu CBOS. Spadła natomiast aprobata badanych dla pracy obu izb parlamentu.

W cyklu miesięcznym Centrum Badania Opinii Społecznej pyta Polaków o opinie na temat działalności parlamentu i prezydenta, a w tegorocznych sondażach również o postrzeganie pracy władz samorządowych.

Wrześniowe notowania parlamentu są zbliżone do ubiegłomiesięcznych, choć społeczna aprobata funkcjonowania obu izb jest nieznacznie mniejsza niż wówczas. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia więcej niż jedna czwarta badanych (29%, od sierpnia spadek o 2 punkty procentowe) i dokładnie tyle samo (29%, spadek o 2 punkty) deklaruje dobre opinie o Senacie. Niezadowoleni z pracy posłów stanowią ponad połowę Polaków (53%), a z pracy senatorów – prawie połowę (46%).

Notowania głowy państwa są obecnie w zasadzie takie same jak w sierpniu, a więc najsłabsze od ponad roku. Pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się niemal trzy piąte Polaków (58%), natomiast prawie jedna trzecia (30%) jest z niej niezadowolona.

Wrześniowe notowania władz lokalnych są nieznacznie lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Pozytywnie o pracy samorządowców w swojej miejscowości wypowiada się niemal trzy czwarte badanych (73%, o 2 punkty więcej niż w sierpniu), natomiast jedna piąta (19%) ją krytykuje. Negatywne oceny najczęściej pojawiają się wśród mieszkańców najmniejszych (poniżej 20 tys. – 30%) i największych (500 tys. i więcej – 28%) miast.

We wrześniu notowania parlamentu i prezydenta pozostają zbliżone do ubiegłomiesięcznych, choć obecnie minimalnie zmniejszyło się zadowolenie zarówno z pracy posłów, jak i senatorów. Nieznacznie lepsze niż w sierpniu – choć, ogólnie rzecz biorąc, z dłuższej perspektywy nadal stabilne – są opinie o pracy władz samorządowych.
Od marca poprawiły się oceny działalności policji, wojska, Instytutu Pamięci Narodowej, Lasów Państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, NSZZ „Solidarność”, a także w niewielkim stopniu – prokuratury. Znacznie lepiej odbierani niż podczas poprzedniego pomiaru sprzed pięciu miesięcy są obecnie także nadawcy radiowi: RMF FM, Radio Zet i Polskie Radio. W ciągu ostatniego półrocza pogorszyły się natomiast opinie o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – w mniejszym stopniu – Najwyższej Izby Kontroli i sądów.