Rośnie poczucie wpływu Polaków na sprawy lokalne. Przekonanie, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy swojego miasta bądź gminy, wyraża obecnie 59% badanych - wynika z badań CBOS.

Rośnie poczucie wpływu Polaków na sprawy lokalne - czytamy w komunikacie CBOS. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie nt. „Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami”.

W badaniu ankieterzy zapytali respondentów o funkcjonujące w ich miejscu zamieszkania możliwości i narzędzia współpracy mieszkańców z władzami gminy/miasta służące poprawie sytuacji społeczności lokalnej, a także o skuteczność tych narzędzi oraz o to, czy mieszkańcy mają poczucie, że ich głos brany jest pod uwagę przez władze gminy/miasta przy podejmowaniu decyzji.

Przekonanie, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy swojego miasta bądź gminy, wyraża obecnie 59% badanych, co w porównaniu z początkiem lat 90. oznacza niemal czterokrotny wzrost. Wiąże się to przede wszystkim z dość wysokim poczuciem skuteczności, jeżeli chodzi o współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami. Niemal dwie trzecie ankietowanych (64%) twierdzi, że głos mieszkańców ich gminy/miasta brany jest pod uwagę przez lokalne władze przy podejmowaniu przez nie decyzji dotyczących mieszkańców. Wprawdzie większość Polaków wyraża przekonanie, że mieszkańcy ich miejscowości mają wpływ na decyzje władz lokalnych, jednak tylko jedna trzecia (34%) jest w stanie wskazać jakieś konkretne możliwości i narzędzia współpracy mieszkańców swojej miejscowości z władzami miasta/gminy w celu poprawienia sytuacji lokalnej społeczności. Najczęściej są to bezpośrednie spotkania i rozmowy z radnymi oraz przedstawicielami władz, inicjowanie rozwiązań i włączanie się mieszkańców w realizację konkretnych inwestycji oraz ich udział w określaniu wydatków publicznych – m.in. w ramach budżetu obywatelskiego.

Funkcjonowanie wszelkich form dialogu władz miasta lub gminy z mieszkańcami oceniane jest przez Polaków pozytywnie – zarówno ze względu na ich skuteczność, jak i wpływ na rozwój społeczności lokalnej, zaufanie mieszkańców do władz oraz skłonność do angażowania się na rzecz dobra wspólnego.

Cały komunikat z wynikami badania dostępny w załączniku.