Prawie 740 osób zostało przeszkolonych w trakcie całego cyklu 16 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce".

W spotkaniach brali udział wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, osoby merytorycznie zajmujące się inwestycjami, prawnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, dyrektorzy szpitali, szefowie spółek komunalnych. Średnio w spotkaniach organizowanych w 2017 uczestniczyło po 46 osób.

Cykl szkoleń regionalnych był pierwszym z zadań projektu „Rozwój PPP w Polsce”. Dwudniowe spotkania były skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, a za ich organizację odpowiedzialne było konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Celem szkoleń było przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom mającym w tym zakresie niewielkie doświadczenie. Cykl 16 szkoleń, w 16 miastach Polski, odbywał się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej.

Sposób organizacji szkoleń – w tym przede wszystkim połączenie wiedzy trenerów z praktycznym spojrzeniem na procedurę PPP okiem praktyka z JST, szczególnie ciekawym dla uczestniczących samorządowców – okazał się wielkim sukcesem tej części projektu. Taka formuła szkoleń pozwoliła skutecznie „odczarować” projekty PPP z mitów i niedomówień, które wokół nich narosły.

Merytoryka szkolenia i jakość pracy zespołu trenerskiego zostały przez uczestników szkoleń wysoko ocenione. Mimo dużej objętości materiałów i stopnia skomplikowania tematyki PPP, spotkania przyczyniały się do znaczącego podniesienia kompetencji i wiedzy uczestników w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. W testach wiedzy przeprowadzonych pod koniec każdego szkolenia uczestnicy uzyskiwali wyniki o ponad 50% wyższe niż w testach wypełnianych na początku spotkania. Realizacja szkoleń w rzeczywistym wymiarze przyczyniła się do trudnego zadania budowania kompetencji i zespołów ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach podległych. W ocenie organizatorów takie modelowe podejście ma szansę wesprzeć sprawne przygotowywanie poszczególnych projektów w formule PPP w przyszłości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że znalazły się samorządy, które w oparciu o doświadczenia i wiedzę zgromadzoną podczas szkoleń regionalnych stworzyły odpowiednie zespoły i już obecnie rozpoczęły procedury PPP. Jako przykład może posłużyć Rumia, która szkoląc kolejne osoby z urzędu w ramach szkoleń regionalnych, w ich trakcie równolegle rozpoczęła procedurę, której efektem będzie budowa nowego ratusza w mieście.

Więcej w załączeniu.