Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP zwróciły się z prośbą o niepodpisywanie uchwalonej ustawy o transporcie kolejowym albo o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego.

Ogólnopolskie organizacje zrzeszające miasta i gminy wiejskie zwróciły się do Prezydenta RP z prośbą o niepodpisywanie uchwalonej w dniu 16 listopada ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym albo o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 2 tej ustawy, w powiązaniu z art. 1 pkt 4a oraz wymienionym w nim załącznikiem nr 1, w zakresie, w jakim zmiany te powodują zmniejszenie dochodów własnych gmin z podatku od nieruchomości bez rekompensaty (pismo w załączeniu).

Wymienione powyżej zmiany polegają na: rozszerzeniu zakresu ustawowych zwolnień od podatku od nieruchomości w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2 ustawy z dnia 16.11.2016) oraz trudnym do oszacowania rozszerzeniu zakresu ustawowego zwolnienia od podatku od nieruchomości, poprzez zmianę definicji infrastruktury kolejowej, w tym w formie nieostrych sformułowań, pozwalających na rozbieżne interpretacje, co w przypadku zobowiązań podatkowych jest niedopuszczalne.

Prezydent RP w dniu 23 listopada br. podpisał tę ustawę.