Po raz pierwszy spotkały się Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".


Pierwsze spotkanie tzw. miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń odbyło się 27 i 28 czerwca 2016 r. w Kielcach. Podczas spotkania zaprezentowany został personel projektu, jego zalożenia, cele, zadania oraz ramowy harmonogram pracy grupy.

Przedstawiciele miast zaprezentowali podstawowe dane organizacyjne dotyczące oświaty ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju oświaty na terenie danej JST. Mariusz Tobor, ekspert oświatowy, omówił zestawienie podstawowych wskaźników charakteryzujących finanse i organizację oświaty samorządów wchodzących w skład GWD. Dyskutowano nad diagnozą zarządzania lokalnym systemem oświaty pod kątem rezultatów edukacyjnych. Zwrócono uwagę m.in. na następujące problemy:

  • czynniki wpływające na jakość edukacji, w tym poszerzenie oferty edukacyjnej , monitorowanie efektów kształcenia, kompetencje kadry nauczycielskiej i kadry kierowniczej w szkołach
  • wpływ samorządów na sposób funkcjonowania szkoły, w tym sposób dysponowania środkami finansowymi, dobór kadry kierowniczej, wspieranie dyrektorów, tworzenie warunków motywowania dyrektorów
  • kompetencje kadry zarządzającej oświatą w jst
  • jakość lokalnych strategii zarządzania oświatą
  • ograniczenia i bariery w efektywnym zarządzaniu oświatą.

Termin kolejnego spotkania grupy ustalono na 15-16 września 2016 w Bydgoszczy.