Dobiega końca realizacja pięcioletniego projektu ZMP polegającego na wsparciu, pomocy eksperckiej i szkoleniu miast w zakresie współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych.


Konferencja podsumowująca odbędzie się w Poznaniu, 18 października 2016 w godzinach 9:00 – 16:00 w hotelu Mercure (program w załączeniu). Zaprosiliśmy na nią jednostki samorządu uczestniczące w projekcie i zapraszamy miasta zainteresowane podjęciem współpracy międzysamorządowej.

Związek Miast Polskich zrealizował projekt we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz stałymi polskimi partnerami: Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. To przedsięwzięcie było częścią Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiegorealizowanego ze środków MF EOG. Projekt Predefiniowany wpisał się w praktyczną realizację wymiaru terytorialnego polskiej polityki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki spójności, a poprzez swoje produkty ułatwia korzystanie przez uczestniczące w nim samorządy z funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020.

Pomocą doradczą, szkoleniową i ekspercką w I etapie (2012-13) objęto 61 lokalnych partnerstw z terenu całej Polski, spośród których 17 otrzymało granty z Programu Regionalnego EOG, a 18 – z PO Pomoc Techniczna. W II etapie (2013-16) wspierano działania i rozwój 38 partnerstw, którym Ministerstwo Rozwoju przyznało dotacje na przygotowanie strategii dla swoich obszarów funkcjonalnych oraz planów operacyjnych i projektów technicznych przyszłych inwestycji - w ramach obu programów. Obok wymiaru praktycznego pomocy dla partnerstw terytorialnych, celem projektu była promocja metod współpracy oraz budowanie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do współpracy.

W skład 17 partnerstw w Programie Regionalnym MF EOG, których rezultaty będą prezentowane w pierwszej części konferencji, wchodzą jednostki samorządu różnego typu (łącznie ok. 200) oraz podmioty społeczne i gospodarcze – a więc było to także testowanie współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Doświadczenie to będzie procentować w nadchodzących latach, bowiem umiejętność współpracy jednostek samorządu w obszarach funkcjonalnych jest koniecznością i została zawarta m.in. w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poznańskie spotkanie pozwoli zaprezentować dokonania projektu i partnerstw.

W debacie, jaką zaplanowaliśmy w drugiej części konferencji, zostanie podjęty temat przyszłości współpracy partnerskiej polskich JST w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Hanny Leki, 61 633 50 56, hanna.leki@zmp.poznan.pl