Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej podjęła inicjatywę utworzenia nowego narzędzia partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej dotyczącej unijnej polityki i prawa ochrony środowiska.

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej podjęła inicjatywę utworzenia nowego narzędzia partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. Nazwano je partnerstwem TAIEX-EIR i oparto na już istniejącym instrumencie pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX³) Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia.

TAIEX wspiera administrację publiczną w zakresie zbliżania, stosowania i egzekwowania dorobku prawnego UE za pomocą partnerskiej wymiany między funkcjonariuszami publicznymi. Państwa członkowskie mogą skorzystać z tego narzędzia w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełnienia wymogów na przykład w zakresie recyclingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej.

W ramach partnerstw TAIEX-EIR można sfinansować:

• Misje ekspertów: eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich w zakresie konkretnego zagadnienia.
• Wizyty studyjne: pracownicy (max 3 osoby) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowania na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni.
• Warsztaty: w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni.

Wsparcie udzielne jest na wniosek instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, na przykład:

• urzędów i agencji krajowych, regionalnych i lokalnych;
• organów koordynujących;
• organów kontrolnych i audytowych;
• organów wydających zezwolenia;
• regionalnych lub lokalnych przedsiębiorstw w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze;
• sieci ekspertów uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu, przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

Wniosek o wsparcie składa się za pomocą e-aplikacji na stronie https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applic...

Dla wszystkich pracujących w instytucjach wymienionych powyżej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem istnieje możliwość zarejestrowania się jako ekspert TAIEX za pośrednictwem formularza.
Więcej informacji znajduje się na stronie programu oraz w ulotce.