Prezes ZMP przesłał do Szefowej KBW opinię ZMP do projektu porozumienia z burmistrzami i prezydentami miast w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi wyborów

9 maja Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz przekazał Szefowej Krajowego Biura Wyborczego opinię do projektu porozumienia z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania (przesłanego przez Krajowe Biuro Wyborcze do delegatur KBW pismem z 23 kwietnia 2018 r.).

Załączone opracowanie zawiera również propozycje zapisów i zakresu tematycznego, które – w zgodnej opinii członków Związku – powinny zostać uwzględnione w ostatecznej wersji porozumienia. Powstało ono w oparciu o wieloletnie, praktyczne doświadczenia miast w technicznej organizacji procesu wyborczego.

Zasygnalizowane w załączonej opinii – często szczegółowe zagadnienia – mają na celu zwrócenie uwagi na kwestie, które w związku ze zmianą przepisów Kodeksu Wyborczego należałoby rozstrzygnąć systemowo, w skali całego kraju, dla dobra sprawnego przeprowadzenia wyborów. Możliwe, że wiele z nich nie musi zostać wprowadzona do treści porozumienia, nie mniej wymaga zajęcia przez KBW jednoznacznego stanowiska, nim dojdzie do jego zawarcia. Takie podejście pozwoli uniknąć sporów kompetencyjnych i interpretacyjnych, a tym samym umożliwi odpowiednio przygotować zasoby i skupić się w okresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów na ich sprawnej realizacji, bez szkody dla realizacji innych zadań bieżących gmin.